Nederland moet van het gas af. We zoeken daarom naar alternatieve manieren om woningen en bedrijven te verwarmen. Warmtenetten kunnen ook verwarmd worden met aardwarmte. Dit is warmte die diep in de bodem zit. Project Versnelling Aardwarmte wil het gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron voor woningen en de glastuinbouw in de Metropoolregio Amsterdam versnellen.

Project Versnelling Aardwarmte

Om het gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron te versnellen, richt het project Versnelling Aardwarmte op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen overheden, aardwarmteontwikkelaars en andere (markt)partijen. Door beter samen te werken, hopen de betrokken overheden en marktpartijen dat er geen monopoliepositie ontstaat op aardwarmte.

Om kennis uit te wisselen en het gesprek aan te gaan over het gebruik van aardwarmte worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals webinars en informatiebijeenkomsten. Die vind je in de agenda. Ook willen provincie Noord-Holland en provincie Flevoland de geschiktheid van de diepe ondergrond in de Metropoolregio Amsterdam beter in beeld krijgen.

Seismisch onderzoek SCAN

Om erachter te komen waar de warmte zit en of de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit te halen, doet Energiebeheer Nederland (EBN) seismisch onderzoek (SCAN) in grote delen van Nederland. Door lijnen te trekken op de kaart bepalen ze op welke punten ze onderzoek doen. Op die punten worden geluidsgolven de aarde in gestuurd. De aardlagen kaatsen de golven terug en met behulp van grondmicrofoons worden de signalen weer opgevangen. Met die gegevens wordt tot ongeveer zes kilometer diepte een beeld geschetst van de ondergrond. Alles over het onderzoek door EBN lees je op hun website.

In de Metropoolregio Amsterdam zijn veel gebieden kansrijk om aan te sluiten op het warmtenet, maar is de warmtebron nog niet bekend (zie rode gebieden op de routekaart). We weten dus nog niet waar er aardwarmte in de grond zit. Voor meer informatie over de planning van het seismisch onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam zie website SCAN. EBN voert de werkzaamheden uit, is verantwoordelijk voor de planning en stemt af met de omgeving (gemeente, grondeigenaren en omwonenden) op plekken waar het onderzoek plaatsvindt.

Extra onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam

Omdat er nog weinig bekend is over de diepe ondergrond in de Metropoolregio Amsterdam hebben de provincie Noord-Holland en provincie Flevoland EBN gevraagd om extra seismisch onderzoek te doen. Het gaat om lijnen die meer inzicht geven in de ondergrond van gebieden waar warmtenetten een optie zijn voor een warmtevoorziening zonder aardgas. EBN neemt deze lijnen mee in de planning voor alle lijnen in de MRA.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het programma Versnelling Aardwarmte en de activiteiten van het programma? Neem dan contact op met projectleider Frank Schoof: schooff@noord-holland.nl of 06 1323 0736.
Wil je meer weten over het seismisch onderzoek SCAN door EBN? Bezoek hun website of neem contact op met het SCAN-team.