Dit jaar zijn gemeenten, waterschappen en provincies begonnen met het samenstellen van de eerste Regionale Energie Strategieën (RES). In de Metropool Regio Amsterdam betreft het twee energieregio’s: Regio Noord-Holland Zuid en Regio Flevoland. Een RES geeft inzicht in stappen die van belang zijn op weg naar een toekomst met duurzame energie. Hiervoor wordt samengewerkt met inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Er gebeurt al veel, maar er moeten nog forse stappen gezet worden om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in het referentiejaar 1990.

De RES beschrijft de opwek voor duurzame elektriciteit (zon en wind), de warmtetransitie op weg naar duurzame verwarming zonder aardgas en de opslag en infrastructuur die daarbij nodig is. De eerste versie, de RES 1.0, wordt maart 2020 opgeleverd. Het deel over de warmtetransitie is de Regionale structuurvisie warmte (RWS). De Regionale Structuur Warmte (RSW) geeft informatie over de invulling van de warmtestructuur over de gemeentegrenzen heen. Het gebruik van potentiële warmtebronnen is het best regionaal af te stemmen.

Warmte Koude roadmap

Het  Warmte Koude programma van de Metropoolregio Amsterdam levert die inventarisatie  van vraag en aanbod. Om inzicht te krijgen in de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving (alle bestaande en nieuwe woningbouw, kantoren en bedrijfsgebouwen) heeft het Warmte Koude programma een inventarisatie opgeleverd met het Grand Design 2.0 (sept. 2018). Op basis van het Grand Design 2.0 hebben we een Warmte Koude roadmap opgesteld. Deze roadmap is hier in te zien en biedt lokaal en regionaal inzicht in de potentie van duurzame warmtenetten voor de gebouwde omgeving in de MRA. Deze roadmap biedt handelingsperspectief en moet helpen de energietransitie te versnellen. De roadmap is een digitale storymap met:

  • een overzicht van de warmtevraag en warmtebronnen
  • inzicht waar een warmtenet de oplossing is tegen de laagst maatschappelijke kosten voor de warmtevraag
  • een overzicht van bestaande en geplande warmtenetten infrastructuur
  • een overzicht van projecten in voorbereiding en ontwikkeling
  • monitoring van aantal aansluitingen

Partnerbijeenkomsten

Het WK programma organiseert tweemaal per jaar een partnerbijeenkomst om ervaringen te delen en kennis over bronnen en toepassingsmogelijkheden te verrijken. We onderscheiden subregio’s waar in onderlinge samenwerking de mogelijkheden liggen voor de (door)ontwikkelingen van warmtenetten. Met inzicht in groeiscenario’s. Tijdens deze partnerbijeenkomsten wordt de Warmte Koude roadmap geactualiseerd. Deze informatie wordt gedeeld met de provincies Noord-Holland en Flevoland en de RES NHZ en RES Flevoland.

Vanuit die praktijkervaringen bieden we gemeenten de mogelijkheid om samen kansrijke projecten te identificeren en op te pakken. Met partijen in de warmteketen onderzoeken we hoe projecten en proposities van idee naar uitvoering gebracht kunnen worden. Het is helaas niet mogelijk om overal in de MRA ondersteuning te bieden. Samen met partners inventariseren we die plekken waar we echt een bijdrage kunnen leveren in het aanjagen van projecten.

Met de roadmap inclusief projectenoverzicht geeft het WK programma aan welke processtappen binnen de MRA worden doorlopen om tot versnelling van warmtenetten te komen en wat daarbij de gewenste route is met waar mogelijk:

  • Prioritering van projecten; we werken vraaggestuurd en zijn op basis daarvan betrokken bij de afstemming over warmtenetten in verschillende subregio’s.
  • Groeiscenario’s en gewenste verbinding tussen warmtenetten
  • Bijbehorende investeringsbehoefte.

We helpen met het verkrijgen van inzicht in de rol van de lokale overheid en regionale samenwerking, inzicht in de rollen van partijen in de warmteketen, mogelijke groeiscenario’s en vraagstukken over verduurzaming.

Het Warmte Koude programma is een netwerksamenwerking tussen overheden en private partijen die een bijdrage (willen) leveren in de warmteketen.

De warmtetransitie levert een belangrijke bijdrage aan een CO2-neutrale leefomgeving. Met de toepassing van restwarmte kunnen we grote slagen maken. De transitie is pas echt geslaagd als de warmtelevering is gebaseerd op duurzame warmtebronnen. We stimuleren de toepassing van duurzame warmtebronnen en passen deze toe waar het haalbaar en betaalbaar is. We stimuleren tevens de verduurzaming van de restwarmte.

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Nieuws