Kennis is één van de drie pijlers van het nieuwe Warmte Koude Programma MRA 2019-2021. We hebben inmiddels via de partnersessie van 29 februari en de expertsessie van 16 april vastgesteld wat de belangrijkste kennisvragen zijn die spelen bij onze partners. De kennisvragen hebben we als programmabureau geclusterd in het volgende zestal kennisthema’s:

  1. Aan de slag met klantvraag: Hoe kunnen we inspelen op de klantvraag naar warmte?
  2. Aan de slag met programma van eisen: Hoe kunnen we met verschillende stakeholders consensus bereiken over de maatschappelijke, duurzaamheids- en economische eisen waaraan het warmtenet moet voldoen en dat ook realiseerbaar is?
  3. Aan de slag met verwachtingsmanagement: Via welke methodieken kunnen we omgaan met de verschillende verwachtingen en planningen bij de betrokken spelers?
  4. Aan de slag met groeistrategie: Via welke strategieën kunnen we tot een gestage groei van warmtenetten komen?
  5. Aan de slag met warmtebronnen: Hoe kunnen we het potentieel van warmtebronnen in de MRA-regio optimaal benutten?
  6. Aan de slag met vestigingsklimaat: Hoe kunnen we het vestigingsklimaat voor bedrijven in de waardeketen voor warmte versterken?

Vanuit de projecten en “on spot” bij kennisontwikkeling

We activeren de kennisthema’s door gericht op zoek te gaan naar antwoorden. Dit doen we vooral bottom up, vanuit de kennis en ervaring die “on the job” opgedaan worden. In afstemming met de pijler Aanjagen van projecten dragen we bij aan projecten. Daarnaast zijn we “on spot” bij relevante kennisontwikkeling vanuit aanbiedende partijen, uiteenlopend van adviesbureaus tot en met publieke kennisinstellingen.

De kennis moet onze partners helpen om tot actie over te gaan. Ter ondersteuning hiervan ontwikkelen we casebeschrijvingen. Ook werken we aan tooling die de projecten gericht ondersteunen. Een voorbeeld is een template van een groeistrategie.

Kennisverspreiding

We hebben al via een succesvolle Masterclass voor gemeenten ervaring opgedaan met het verspreiden van kennis voor een gerichte doelgroep. Na de zomer volgt een Masterclass voor woningcorporaties, dit in samenwerking met de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties. We benutten verder de website en de driemaandelijkse nieuwsbrief om de actuele kennis per thema breed te verspreiden.

Ook nieuwe partijen en werkvormen

De stap die we verder gaan maken is het verrijken van ons kennissysteem met nieuwe partijen. Een eerste beeld is dat we aan de vraagzijde nog een actieve participatie van de woningcorporaties missen. Vanuit het kennisaanbod missen we partijen op het gebied van nieuwe warmtebronnen, zoals experts op het gebied van aquathermie. Daarnaast ontbreken de financiële partijen nog in ons kennissysteem. We gaan ook experimenteren met meerdere werkvormen voor een goede match tussen kennisvraag en -aanbod.

Categorieën: Nieuws