Op 28 februari 2019 vond een actieve werksessie plaats. Een middag waarop met betrokken, samenwerkende partijen en stakeholders uit de MRA regio naar voorbeelden, kennis en verbinding is gezocht om de vraag hoe we de warmtetransitie kunnen versnellen te beantwoorden.

‘Samenwerken aan de versnelling van de warmtetransitie’

Dit jaar is het Warmte Koude programma van de MRA regio volop aan de slag gegaan met het identificeren en realiseren van concrete en kansrijke projecten; met daarbij de focus op de totstandkoming van warmtenetten als stap naar de Co2-neutrale MRA regio in 2050. De centrale vraag van de dag is dan ook ‘Hoe kunnen we de warmtetransitie versnellen?’

Met de betrokken samenwerkende partijen en stakeholders uit de MRA is kennis gedeeld van lopende projecten die een bijdragen leveren aan deze versnelling, is afgestemd hoe kennisdeling in de nabije toekomst te bevorderen en hoe aansluiting bij elkaar te vinden in de realisatie van de opgave.

Marco Berkhout (Provincie Noord-Holland) nam ons mee in de totstandkoming van een Regionale Energie Strategie. Een RES is zogezegd de strategie die inzicht geeft hoe tot het antwoord op de vragen ‘We sluiten kolencentrales, wat wordt onze nieuwe elektriciteitsbron?’ en ‘We gaan van het gas af, wat wordt onze alternatieve warmtebron?’ te komen. Marco geeft hierbij aan dat de bouwstenen voor de RES voorhanden zijn maar het draagvlak nog niet. De spanning tussen het opstellen van de RES en het uitvoeren van concrete warmteprojecten is voelbaar, maar laat ons dit niet weerhouden om daar waar we aan de slag kunnen, aan de slag te gaan.

Arie Willem Bijl heeft als regisseur van het warmte koude programma een actuele stand van zaken gegeven van het programma. Lees hier het uitgebreide verhaal ‘Grand Design 2.0 van inventarisatie naar actietool’. 

Corina Kroon en Ron de Graaf zijn volop bezig met de ontwikkeling van een kennis en informatie ontsluiting en hebben hun aanpak gepresenteerd hoe we in het programma 2019- 2021 stap voor stap en in volle dialoog kennisvragen van betrokkenen kunnen beantwoorden. Lees hun aanpak in het artikel ‘Kennis delen om de warmtetransitie te versnellen’.

Jan Schreuder (Gemeente Zaanstad) en Jannis van Zanten (AEB Amsterdam) zijn volop bezig in de realisatie van warmtenetten. In Zaanstad waar men volop kansen ziet om de levering en het gebruik van warmte te koppelen om zo de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Hier werken gemeente, netbeheerder en warmteleverancier samen aan een inclusieve aanpak, waarbij ook de gemeente een daadwerkelijk aandeel in het warmtenet heeft genomen om zo gezamenlijk door actieve participatie de realisatie van het warmtenet te volbrengen. In Amsterdam worden jaarlijks zo’n 6000 á 7000 woningen aangesloten op het warmtenet. En dat is pas het begin. De drie thema’s waar AEB en Nuon vol op inzetten zijn: de verduurzaming van de bronnen voor de warmtelevering, de aanleg van (nieuwe) warmtenetten en de organisatie van dit als geheel. Waarbij benadrukt wordt dat de zoektocht naar duurzame bronnen en de afstemming van de temperatuur van het net een grote uitdaging is. En dat in het speelveld waarin ieder project maatwerk blijft.

Stijn Grove geeft ons aan het einde van de middag nog een inkijkje in de ontwikkeling van levering van restwarmte door datacenters. Een nog weinig gebruikte bron die welwillend is om hun restwarmte, behalve voor eigen gebruik ook beschikbaar te stellen aan lokale potentiële gebruikers.

Categorieën: Nieuws