De afgelopen jaren er een begin gemaakt met de grootste uitdaging van aankomende jaren; de energietransitie. Naast de samenwerking binnen de MRA is ook ingezet op het innovatieprogramma Smart Energy Systems en het stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit laatste programma richt zich er o.a. op om partijen die willen investeren in het energiezuiniger of aardgasvrij maken van woningen, kantoren of bedrijfsgebouwen maximaal te ontzorgen. 

Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de opgave is die voor ons ligt op het terrein van de energietransitie. Het realiseren van die opgave en de op verschillende niveaus geformuleerde ambities vraagt om gecoördineerde inzet op verschillende niveaus en op allerlei terreinen, zo blijkt ook uit het onlangs gepubliceerde Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (link toevoegen). De MRA kan daarbij een nuttige rol spelen. Het MRA-netwerk is tenslotte niet alleen het platform waar gemeenten en provincies met elkaar in gesprek gaan en hun gezamenlijke positie bepalen t.o.v. het rijk, maar bij uitstek bruikbaar bij het leggen van cruciale verbindingen tussen de uitdagingen op het terrein van energie en die op terreinen als ruimte, arbeidsmarkt, mobiliteit, sociaal.

De komende tijd zal de inzet van de MRA op het terrein van energietransitie mede in dienst staan van de vertaling van het Klimaatakkoord in Regionale Energiestrategieën en – daaraan gekoppeld – een regionaal aanbod aan het rijk over de te realiseren reductie van de CO2-uitstoot. In het verlengde daarvan zal worden bezien hoe de MRA-gemeenten optimaal kunnen worden ondersteund bij de taken die op hen afkomen. Daarnaast zal met het samenwerkingsverband House of Skills worden nagedacht over een aanpak om te voorkomen dat de ambities op het terrein van energietransitie stuiten op een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Daarbij hoort ook dat we in de MRA gaan nadenken over de vraag of we via slimme regionale afspraken en een planmatige aanpak kunnen komen tot een spreiding van de opgave in de tijd en daarmee kunnen voorkomen dat we spanningen op de MRA-arbeidsmarkt tijdens hoogconjunctuur nodeloos versterken en aldus de kosten van de energietransitie opdrijven.

Categorieën: Nieuws