Warmtenetten in Zaanstad

...

...

Doelstelling

De gemeente Zaanstad streeft met haar Zaanse Energie Agenda een klimaatneutrale stad na. Sinds 2013 onderzoekt de gemeente Zaanstad samen met 21 partijen de mogelijkheden om een lokaal, open en slim warmtenet te onderzoeken dat restwarmte van de industrie met de gebouwde omgeving verbindt. Samen willen ze een open netwerk realiseren waar op termijn meerdere bronnen en leveranciers actief kunnen zijn.

Aanpak

Concreet zijn er nu twee projecten opgestart.

1. In Zaanstad-Noord werkt de gemeente met behulp van Europese EEEF-gelden een business case uit om het bestaande stadsverwarmingsnetwerk van HVC in Saendelft uit te breiden met ongeveer 2.800 woningequivalenten. Bij een positieve business case willen ze via een aanbesteding een investeerder en exploitant voor deze uitbreiding zoeken.

2. In Zaandam-Oost faciliteert de gemeente een marktinitiatief van Cofely en Alliander om vooral bestaande bouw aan te sluiten op een nieuw te realiseren, open en slim warmtenet met 3.500 woningequivalenten. Cofely beoogt de rol van leverancier en producent, en Alliander die van onafhankelijk netbeheerder van het open warmtenet. De restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een te realiseren biomassa-WKK van Bio Forte zijn hier de bronnen. Medio oktober zal de business case bekend zijn, op basis waarvan betrokken partijen een investeringsbeslissing kunnen nemen. Als knelpunten worden de volgende zaken benoemd: financierbaarheid van het project over de verschillende partijen en wat men moet doen met meerkosten om projecten een regionaal perspectief te bieden.

Kansen

De Zaanse stedelijke morfologie waarbij wonen en werken met elkaar is verweven, biedt uitstekende mogelijkheden om ook in Zaanstad te profiteren van de maatschappelijke voordelen van warmtenetten. Het gaat daarbij om verduurzaming, woonlastenbeheersing en het versterken van het vestgingsklimaat voor bedrijven. Met een MKBA zal inzicht worden verschaft in de maatschappelijke waarde van de warmtenetten.